Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

08:00 / 19 July 2017 Arise Press release

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2017)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 111 (90) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51 (17) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -34 (-7) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 9 (-34) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 (-27) mkr motsvarande 0,24 (-0,81) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 141 (116) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 85 (68) GWh och Samägd vindkraftdrift 56 (48) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 370 (386) SEK/MWh, fördelat på el 258 (245) SEK/MWh och elcertifikat 113 (142) SEK/MWh.
 • Samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 löstes in, totalt SEK 350 miljoner.
 • Ett 15-årigt fullserviceavtal ingicks med Vestas vilket innebär att service och underhåll av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas.
 • Miljötillståndet för Kölvallen fick avslag. Arise avser att inleda en ny tillståndsprocess.
 • Förvärv och efterföljande avyttring av projektet Svartnäs, 115 MW, till en fond förvaltad av BlackRock genomfördes med en förväntad vinst om upp till 97 mkr under åren 2017-2019.
Första halvåret (1 januari - 30 juni 2017)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 155 (226) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 72 (56) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 13 (75) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -11 (-42) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 (-30) mkr motsvarande -0,34 (-0,89) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 326 (281) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 178 (156) GWh och Samägd vindkraftdrift 148 (124) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 354 (441) SEK/MWh, fördelat på el 268 (306) SEK/MWh och elcertifikat 86 (136) SEK/MWh.

Halmstad den 19 juli 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 CET. 

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 
     
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/