Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2017 i Arise AB (publ)

15:15 / 4 May 2017 Arise Press release

Vid årsstämma den 4 maj 2017 i Arise AB (publ) beslutades att:
  •  fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
  •  ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2016,
  •  arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med sammanlagt högst 1 675 000 kr och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
  •  omvälja styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar och Maud Olofsson,
  •  omvälja Joachim Gahm som styrelseordförande,
  •  omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2017,
  •  anta instruktion och arbetsordning för nästa valberedning,
  •  fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
  •  bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och eller/preferensaktier,
  •  bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av egna stamaktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fyra ordinarie styrelseledamöter: Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar och Maud Olofsson. Joachim Gahm omvaldes som styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med sammanlagt 1 675 000 kronor vilket innebär att arvodet per ledamot är oförändrat från föregående år. 625 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 250 000 kronor avser arvode till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor och övrig ledamot 75 000 kronor. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 50 000 kronor.

Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning. Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar även rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska avyttring ske till gällande börskurs.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Halmstad den 4 maj 2017

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 15.15 CET. 

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/