Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2017

08:00 / 4 May 2017 Arise Press release

Första kvartalet i sammandrag
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 44 (136) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 (40) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 47 (82) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till -20 (-7) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -20 (-3) mkr motsvarande -0,58 (-0,08) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 185 (164) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 93 (88) GWh och Samägd vindkraftdrift 92 (76) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 339 (483) SEK/MWh, fördelat på el 278 (353) SEK/MWh och elcertifikat 61 (131) SEK/MWh.
  • För att offensivt utveckla Arise position samt för att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet genomfördes en företrädesemission av konvertibler om ca 245 mkr.
  • Förvärvet av Kraftös projektportfölj om upp till 370 MW genomfördes och ett optionsavtal med rätt att förvärva projektet Svartnäs om cirka 100 MW tecknades.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
  • Arise beslutade att förtidsinlösa samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 om totalt 350 mkr, inklusive bolagets egna innehav om 50 mkr.

 
Halmstad den 4 maj 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
 

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08.00 CET. 

 
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/