Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Konvertibelemissionen i Arise genomförd

08:30 / 21 March 2017 Arise Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

Det slutliga utfallet i konvertibelemissionen i Arise AB (publ) ("Arise" eller "Bolaget"), för vilken teckningsperioden avslutades den 16 mars 2017, visar att 8 004 697 konvertibler motsvarande cirka 72,0 procent av de erbjudna konvertiblerna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 1 729 630 konvertibler tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 15,5 procent. Resterande 1 390 298 konvertibler i erbjudandet, motsvarande cirka 12,5 procent, som inte tecknats har tilldelats emissionsgaranterna som enligt avtal med Bolaget har åtagit sig att teckna konvertibler i konvertibelemissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Genom konvertibelemissionen tillförs Arise cirka 245 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Vid full konvertering, och förutsatt att alla konvertibler konverteras den sista konverteringsdagen, kommer Arise aktiekapital att öka med 889 970,00 kronor genom utgivande av 11 124 625 stamaktier.
Tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet som publicerades den 22 februari 2017. Avräkningsnotor och meddelande om tilldelning av konvertibler till de som tecknat konvertibler utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 21 mars 2017. Endast de som erhållit tilldelning kommer att meddelas.
Konvertibler tecknade med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 23 mars 2017 och konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 mars 2017. Sista dagen för handel med betalda tecknade konvertibler ("BTU") beräknas vara den 27 mars 2017. Konvertiblerna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 31 mars 2017.
Rådgivare 
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Swedbank AB (publ) är finansiell rådgivare till Arise i samband med konvertibelemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, verkställande direktör för Arise, +46 (0)702 24 41 33.
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 08.30 CET.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se
Viktig information 
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/