Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2016

08:00 / 17 February 2017 Arise Press release

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2016)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 290 (151) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61 (48) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-19) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 38 (28) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 12 (-4) mkr, inkl. engångseffekter om 0 (-37) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 (-4) mkr, motsvarande 0,30 (-0,11) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 238 (228) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 128 (125) GWh och Samägd vindkraftdrift 110 (103) GWh. Vinden var stark i kvartal 4 både under 2016 och 2015.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 433 (518) SEK/MWh, fördelat på el 310 (340) SEK/MWh och elcertifikat 122 (178) SEK/MWh.
 • Försäljningen av Bohult genomfördes enligt plan och medförde en positiv kassaflödeseffekt, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, om ca 90 mkr. Transaktionen medförde också en positiv påverkan på 2016 års resultat.
 • Förvaltningsavtal ingicks för Tellenes Vindpark i Norge. Parken ägs av BlackRock fonder.
Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2016)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 594 (487) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 138 (193) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-25) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 182 (170) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -52 (-164) mkr, inkl. nedskrivningar om -18 (-213[1]) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -41 (-156) mkr, motsvarande -1,23 (-4,67) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 640 (774) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 353 (442) GWh och Samägd vindkraftdrift 287 (332) GWh. Minskningen beror på färre parker och svagare vindar.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 433 (505) SEK/MWh, fördelat på el 297 (340) SEK/MWh och elcertifikat 136 (165) SEK/MWh.

[1] Innehåller både nedskrivningar och andra engångsposter

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 • För att offensivt utveckla Arise position samt för att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet har beslut fattats om en företrädesemission av konvertibler om ca 245 mkr. 
 • Förvärvet av Kraftös projektportfölj om upp till 370 MW genomfördes. 
 • Ett optionsavtal med rätt att förvärva projektet Svartnäs om cirka 100 MW tecknades.

Halmstad den 17 februari 2017
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08.00 CET. 

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/