Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet

08:00 / 17 February 2017 Arise Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 maj 2016 fattade styrelsen för Arise AB (publ) ("Arise" eller "Bolaget") den 17 februari 2017 beslut om att Bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst cirka 245 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Företrädesemissionen i korthet
  • Syftet med företrädesemissionen är att ge förutsättningar för att offensivt kunna utveckla Bolagets marknadsposition genom:
  • ökad tillväxt inom projektutveckling och förvaltning inklusive genom förvärv;
  • beredskap att kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter; samt
  • möjlighet att skapa högre värden i Bolagets projektaffär till följd av ökad flexibilitet
Företrädesemissionen kommer även att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet och därmed ge Bolaget möjlighet att förvalta sina tillgångar utifrån en finansiell styrkeposition och minska Bolagets kapitalkostnad
  • Rätt att teckna konvertiblerna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets befintliga aktieägare, dock ej inkluderande Bolagets innehav av egna aktier om 54 194 stycken. Bolaget kommer i samband därmed att ansöka om att ta upp teckningsrätter och konvertiblerna till handel på Nasdaq Stockholm 
  • Befintliga aktieägare Claesson & Anderzén med bolag, AB Traction, Briban Invest AB och Peter Gyllenhammar genom bolag, vilka tillsammans innehar 36,85 procent av aktierna i Bolaget, har ingått garanti- och teckningsåtaganden motsvarande cirka 177,8 mkr. Vidare har Tredje AP-fonden, som innehar 9,99 procent av aktierna i Bolaget, ingått en avsiktsförklaring om att teckna motsvarande cirka 24,5 mkr i företrädesemissionen. Därutöver har Swedbank AB (publ) garanterat cirka 42,4 mkr. Därmed understöds företrädesemissionen till 100 procent av teckningsåtaganden, garantier och en avsiktsförklaring 
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 24 februari 2017 och teckningstiden kommer att löpa från och med den 28 februari till och med den 16 mars 2017
  • Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 5,75 procent, med kvartalsvisa kupongbetalningar
  • Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med två bankdagar efter att konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2022 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya stamaktier i Arise till en konverteringskurs om 22 kronor  
  • Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2022 i den mån det inte konverterats dessförinnan 

Daniel Johansson, verkställande direktör i Arise AB kommenterar: "Det är mycket glädjande att några av våra större aktieägare valt att ställa sig bakom emissionen. Sammantaget är emissionen genom teckningsåtagande, en avsiktsförklaring och garantier understödd till 100 procent. Vi vill nu öka tillväxten tillsammans med våra kunder och emissionen ger oss en starkare finansiell position att agera utifrån"

Bakgrund och motiv
Arise är en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft. Vid utgången av 2016 uppgick portföljen av förvaltad vindkraft till cirka 655 MW varav cirka 241 MW ägs av Arise och cirka 415 MW förvaltas för externa kunder. Den totala produktionen ett normalår från egen och samägd produktion uppgår till 628 GWh. Arise är därmed en betydelsefull leverantör av förnybar, vindkraftel på den nordiska marknaden. Arise har också en omfattande projektportfölj om cirka 1 000 MW i Sverige. I Skottland pågår förprojektering av projekt om cirka 150 MW för vilka bolaget har tecknat arrendeavtal. I ljuset av att produktion av el från vindkraft blir alltmer kostnadseffektiv och att man från politiskt håll i Sverige vill fortsätta stödja utbyggnaden av förnybar energi genom den nyligen annonserade energiöverenskommelsen är Bolagets ambition att växa projektportföljen ytterligare.

Under de senaste två åren har Arise framgångsrikt utvecklat och byggt ett antal vindkraftparker åt olika investerare samt även sålt några redan drifttagna vindkraftparker. Arise kunder är investerare inom vindkraft, som antingen vill förvärva vindkraftparker eller som vill ha bolagets hjälp att ekonomiskt och tekniskt förvalta redan existerande parker. Det har blivit gradvis alltmer tydligt att Arise har den förmåga och trovärdighet som krävs för att vara en framgångsrik utvecklare av projekt åt olika typer av investerare.

Syftet med Företrädesemissionen är att ge förutsättningar för att offensivt kunna utveckla Bolagets marknadsposition genom i) ökad tillväxt inom projektutveckling och förvaltning inklusive genom förvärv, ii) skapa beredskap att kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter samt iii) möjlighet att skapa högre värden i Bolagets projektaffär till följd av ökad flexibilitet och uthållighet. Företrädesemissionen kommer även att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet och därmed ge Bolaget möjlighet att förvalta sina tillgångar utifrån en finansiell styrkeposition och minska Bolagets kapitalkostnad. Detta innefattar att en del av likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att slutbetala obligationslån som förfaller under 2017.

Företrädesemissionen tillåter Arise att vara opportunistiska i projektutvecklingsaffären, där Arise ser affärsmöjligheter i det rådande marknadsläget, såväl som i ägandet av vindparker och därtill kopplade finansieringar.

Företrädesrätt och konvertibelvillkor i korthet
Arise styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 maj 2016, beslutat att Bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst cirka 245 mkr. Rätt att teckna konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid tre aktier ska berättiga till teckning av en konvertibel, envar om nominellt 22 kronor. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår således till högst 244 741 750 kronor. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 24 februari 2017. Teckning ska ske under tiden 28 februari - 16 mars 2017.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om 5,75 procent, med kvartalsvisa kupongbetalningar. Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med två bankdagar efter att konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2022 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till stamaktier i bolaget till en konverteringskurs om 22 kronor. Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 31 mars 2022 i den mån det inte konverterats dessförinnan.

Förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och full konvertering av de konvertibler som därmed emitteras, kommer Arise aktiekapital öka med 889 970,00 kronor genom utgivande av 11 124 625 stamaktier.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Som framgår av ovan har befintliga aktieägare som innehar 36,85 procent av aktierna i Bolaget ingått tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 177,8 mkr. Vidare har en aktieägare som innehar 9,99 procent av aktierna i Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att teckna motsvarande cirka 24,5 mkr. Därutöver garanteras cirka 42,2 mkr av en extern part. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier uppgår totalt till cirka 220,2 mkr, motsvarande 89,99 procent av Företrädesemissionen. Inberäknat avsiktsförklaringen motsvarar det Företrädesemissionens totala volym.

Fullständiga villkor och anvisningar för konvertibelemissionen samt övrigt information om Arise kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperioden börjar.

+----------+-------------------------------------------+
|Preliminär|Händelse   |
|tidplan | |
|Datum   | |
+----------+-------------------------------------------+
|20 |Beräknat offentliggörande av prospekt (dock|
|februari |senast den 27 februari) |
+----------+-------------------------------------------+
|22 |Sista dag för handel inklusive rätt att |
|februari |erhålla teckningsrätter i |
| |konvertibelemissionen |
+----------+-------------------------------------------+
|23 |Första dag för handel exklusive rätt att |
|februari |erhålla teckningsrätter i |
| |konvertibelemissionen |
+----------+-------------------------------------------+
|24 |Avstämningsdag för rätt att delta i |
|februari |konvertibelemissionen |
+----------+-------------------------------------------+
|28 |Teckningsperiod |
|februari -| |
|16 mars | |
+----------+-------------------------------------------+
|28 |Handel med teckningsrätter |
|februari -| |
|14 mars | |
+----------+-------------------------------------------+
|28 |Handel med betalda tecknade konvertibler |
|februari -| |
|27 mars | |
+----------+-------------------------------------------+
|21 mars |Offentliggörande av slutligt utfall i |
| |konvertibelemissionen |
+----------+-------------------------------------------+

   
Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Swedbank AB (publ) är finansiell rådgivare till Arise i samband med konvertibelemissionen.

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké 2016
Arise AB:s bokslutskommuniké för 2016 offentliggörs fredagen den 17 februari 2017 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 11.00 hålls en telefonkonferens med Daniel Johansson, Verkställande direktör och Linus Hägg, Finansdirektör, som presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige:                                         08 50 510 036
UK: (local):                                    020 3059 8125
Övriga länder:                               + 44 20 3059 8125
Lösenord:                                      Arise

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk http://www.investis-live.com/arise/587f532e7b6fba170040b9b8/ioj2a.
Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.

  
Inbjudan till telefonkonferens med anledning av företrädesemissionen 22 februari klockan 10.00
Med anledning av företrädesemissionen inbjuder Arise till en företagspresentation som kommer att hållas via en telefonkonferens den 22 februari klockan 10.00 med Daniel Johansson, Verkställande direktör och Linus Hägg, Finansdirektör. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige:                                         +46 (0) 8 535 211 70

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, verkställande direktör för Arise, +46 702 24 41 33.

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08.00 CET.

     
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se  

    
Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/