Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2015 i Arise AB (publ)

14:30 / 5 May 2015 Arise Press release

Vid årsstämma den 5 maj 2015 i Arise AB (publ) beslutades att:

 • fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 • ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2014
 • arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med sammanlagt högst 1 425 000 kr och
 • arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning
 • omvälja styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson
 • omvälja Joachim Gahm som styrelseordförande
 • omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2015
 • anta instruktion och arbetsordning för nästa valberedning
 • fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare
 • ändra bolagsordningen för att möjliggöra utgivande av preferensaktier
 • godkänna styrelsens beslut att utge högst 338 000 teckningsoptioner till medarbetare i bolaget
 • bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och eller/preferensaktier,
 • bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av egna stamaktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter: Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson. Joachim Gahm omvaldes som styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå oförändrat sedan föregående år med sammanlagt 1 425 000 kronor. 625 000 kronor avser ersättning till styrelseordföranden och 250 000 kronor avser ersättning till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 50 000 kronor.

Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning. Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra utgivande av preferensaktier. Preferensaktier ska kunna emitteras till ett antal motsvarande högst fyrtio procent av aktiekapitalet. Beslutar bolagstämma om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 2 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie.

Årsstämman beslutade (i) om emission av högst 338 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 338 000 stamaktier i Arise, och (ii) godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till anställda i Arise-koncernen, dvs. instiftande av ett incitamentsprogram för anställda i Arise-koncernen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Aktierna ska kunna överlåtas med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet.

Halmstad den 5 maj 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 14.30

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/