Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise återköper obligationer

10:50 / 13 January 2015 Arise Press release

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett nominellt värde om SEK 18 miljoner. Återköpet gäller bolagets icke säkerställda obligationer om SEK 350 miljoner med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6 % som förfaller 2017 (ISIN: SE0006220059). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 100,4 procent av obligationernas nominella belopp.

Syftet med återköpet av obligationerna är att minska bruttoskulden och förbättra Arise räntenetto. Efter återköpet uppgår Arise innehav av ovan nämnda obligationer till SEK 50 miljoner.

Halmstad 13 januari 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2015 kl. 10.50.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/