Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Laga kraftvunnet tillstånd för 11 verk i projekt "Treriksröset"

15:30 / 1 September 2014 Arise Press release

Arise har utökat projektportföljen med tillstånd till elva nya verk genom att Svea Hovrätt har avkunnat sin dom i projekt Treriksröset. Arise hade överklagat miljödomstolens dom till miljööverdomstolen som i december meddelade prövningstillstånd vilket är ovanligt.

Nu har slutlig dom avkunnats vilket innebär att Bolaget har rätt att bygga elva verk. Överdomstolen ändrar därmed länsstyrelsens och miljödomstolens tidigare beslut till förmån för Bolaget.

Domen innebär också att praxis för hur ljudet från en vindkraftpark skall mätas förenklas, vilket är till glädje för hela branschen.

Projektet är nu klart att gå över i en byggförberedande fas vilket vi startar omgående, med syfte att byggstarta så snart alla förberedelser är klara.

Halmstad den 1 september 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Fröding, Vice VD Arise AB, +46 730 758 400

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2014 kl.15.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/