Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise emitterar ett grönt obligationslån om 350 miljoner kronor och refinansierar utestående obligationslån 2012/2015

08:00 / 1 September 2014 Arise Press release

Arise AB (publ) har beslutat att emittera ett nytt obligationslån i syfte att refinansiera utestående obligationslån 2012/2015 (ISIN: SE0004518769) ("Obligationslån 2012/2015"). Det nya obligationslånet är, precis som Obligationslån 2012/2015, ett icke efterställt och icke säkerställt obligationslån om nominellt 350 miljoner kronor och tre års löptid (ISIN: SE0006220059) ("Obligationslån 2014/2017"). Räntan är rörlig motsvarande STIBOR 3M plus 6%. Arise kommer att ansöka om notering av Obligationslån 2014/2017 på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med emissionen tecknade Arise 34 miljoner kronor av Obligationslån 2014/2017.

Enligt villkoren för Obligationslån 2012/2015, som förfaller till betalning den 23 mars 2015, finns en möjlighet till förtida frivillig inlösen. Bolaget planerar att utnyttja denna rätt och kalla till förtida inlösen med beräknad inlösendag den 29 september 2014. I samband med detta planeras Obligationslån 2012/2015 att avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm Corporate Bond List med beräknad sista dag för handel den 17 september 2014.

Obligationslån 2014/2017 är "grönt" enligt DNV GL som i samband med emissionen har gett ett utlåtande baserat på Green Bond Principles. Även om likviden inte är direkt hänförlig till specifika projekt bedöms Obligationslån 2014/2017 vara i linje med syftet med Green Bond Principles, vilket är att främja investeringar i nya och befintliga projekt med miljömässig nytta. Arise är ett bolag vars syfte är att utveckla och äga vindkraft och är på så sätt dedikerat till att skapa miljömässig nytta genom att producera miljövänlig el.

ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare med Mannheimer Swartling som deras legala rådgivare, medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till Arise, i samband med emissionen av Obligationslån 2014/2017 samt refinansieringen av Obligationslån 2012/2015.

Halmstad den 1 september 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1september 2014 kl. 08.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/