Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise planerar refinansiering av obligationslån 2012/2015

09:00 / 25 August 2014 Arise Press release

Arise AB (publ) emitterade i mars 2012 en treårig icke efterställd och icke säkerställd obligation om 350 miljoner kronor (ISIN: SE0004518769). Enligt villkoren för obligationen, som förfaller till betalning den 23 mars 2015, finns en möjlighet till förtida frivillig inlösen. Bolaget planerar att utnyttja denna rätt i samband med en refinansiering av obligationen genom att emittera en ny obligation på den nordiska obligationsmarknaden och har utsett ABG Sundal Collier och Swedbank för att undersöka möjligheterna till och villkoren för en sådan refinansiering. Innehavare av obligationen ombeds kontakta ABG Sundal Collier eller Swedbank för ytterligare information.

Den planerade nya obligationen kommer att vara "grön" och DNV GL har i samband med detta gett ett utlåtande baserat på Green Bond Principles. Även om likviden inte är direkt hänförlig till specifika projekt bedöms obligationen vara i linje med syftet med Green Bond Principles vilket är att främja investeringar i nya och befintliga projekt med miljömässig nytta. Arise är ett bolag vars syfte är att utveckla och äga vindkraft och är på så sätt dedikerat till att skapa miljömässig nytta genom att producera miljövänlig el.

Halmstad den 25 augusti 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finanschef Arise AB, +46 702 448 916

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

ABG Sundal Collier, Fixed income, +46 8 566 286 40.

Swedbank, Credit Sales,+46 8 700 93 48.

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2014 kl. 09.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/