Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2014

10:30 / 6 May 2014 Arise Press release

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 82 (55) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 64 (54) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås påverkade med -3 (13) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 22 (13) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 16 (13) mkr vilket motsvarar 0,49 (0,38) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 197 (131) GWh, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 126 (76) GWh och Samägd vindkraftdrift till 71 (54) GWh.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 653 (714) SEK/MWh, fördelat på el 417 (406) SEK/MWh och elcertifikat 236 (308) SEK/MWh.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
  • Arise har emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1 mdr till en ränta på STIBOR 3 mån + 3 procentenheter. Transaktionen innebär att bolagets lån kommer att minskas med cirka 90 mkr samt att negativa räntesäkringar om 70 mkr kommer att lösas, vilket enbart får kassaflödespåverkan. Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.
  • En principöverenskommelse har träffats med KumBro Vind AB rörande försäljning av en vindkraftpark med tre vindkraftverk om totalt 5,4 MW.

Halmstad den 6 maj 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, + 46 768 211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014 kl. 10.30.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/