Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2013

08:00 / 14 February 2014 Arise Press release

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2013)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr.
 • Vindens energiinnehåll under kvartalet var cirka 12% högre än medelvärdet sedan 2002 enligt dansk vindkraftstatistik.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 72 (56) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 13 (9) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 31 (-11) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27 (-7) mkr vilket motsvarar 0,82 (-0,22) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 236 (109) GWh, varav produktionen från segmentet Egen vindkraftdrift uppgick till 124 (84) GWh och segmentet Samägd vindkraftdrift till 112 (25) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 704 (748) SEK/MWh, fördelat på el 403 (447) SEK/MWh och elcertifikat 301 (301) SEK/MWh
Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2013)
 • Nettoomsättningen under året uppgick till 231 (210) mkr.
 • Vindens energiinnehåll under året var cirka 5% lägre än medelvärdet sedan 2002 enligt dansk vindkraftstatistik.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 195 (177) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 16 (9) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 32 (-22) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 (-16) mkr vilket motsvarar 0,86 (-0,47) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 599 (351) GWh, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 328 (326) GWh och Samägd vindkraftdrift till 271 (25) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 704 (645) SEK/MWh, varav för el 414 (390) SEK/MWh och för elcertifikat 290 (255) SEK/MWh.

Halmstad den 14 februari 2014

ARISE AB (publ)

   
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, +46 768 211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014 kl. 08.00.

   
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/