Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2014

08:00 / 12 November 2014 Arise Press release

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2014)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 45 (41) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22 (25) mkr varav resultatandel i Intressebolag påverkade med -15 (-12) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
 • Resultat före skatt uppgick till -33 (-15) mkr inklusive engångsposter på -3 (-) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 (-15) mkr motsvarande -0,86 (-0,44) kr per aktie.
 • Produktionen uppgick till 117 (103) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 79 (54) GWh och Samägd vindkraftdrift 38 (49) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 569 (759) SEK/MWh, varav el 338 (476) SEK/MWh och elcertifikat 231 (284) SEK/MWh.
 • Bolagets övergripande mål har ändrats från ett expansionsmål till ett avkastningsmål.
 • Refinansiering av det icke säkerställda obligationslånet om 350 mkr har gjorts till i huvudsak likartade villkor.
Första nio månaderna (1 januari - 30 september 2014)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 162 (143) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 92 (123) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås påverkade med -28 (3) mkr (efter avskrivningar, räntekostnader och skatt).
 • Resultatet före skatt uppgick till -50 (1) mkr inklusive engångsposter på -12 (-) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -45 (1) mkr motsvarande -1,35 (0,04) SEK per aktie.
 • Produktionen uppgick till 441 (363) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 276 (204) GWh och Samägd vindkraftdrift 165 (160) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 587 (704) SEK/MWh, varav el 365 (420) SEK/MWh och elcertifikat 222 (283) SEK/MWh.
 • Refinansiering av huvuddelen av koncernens vindkraftparker har skett genom en säkerställd grön företagsobligation med ett emissionsbelopp om 1 100 mkr.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 • Den byggklara vindkraftparken Brotorp som omfattar 14 verk med en sammanlagd effekt om 46,2 MW har avyttrats till BlackRock. Byggstart sker omgående med Arise som projektledare under byggfasen och som förvaltare under driftsfasen.

Halmstad 12 november 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Thomas Johansson, CFO Arise AB, +46 768 211 115

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2014 kl.08.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/