Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Optionsprogram 2014/2017 för anställda

15:00 / 10 January 2014 Arise Press release

Arise AB erbjuder anställda ett treårigt optionsprogram med högst 138 000 syntetiska optioner. Varje medarbetare som omfattas har rätt att teckna högst 6 000 optioner. Koncernledningen ingår inte i programmet.

Varje option ger rätt att den 10 januari 2017 få en kontant utbetalning från Arise motsvarande mellanskillnaden mellan å ena sidan marknadsvärdet för en aktie i Arise vid lösentidpunkten och å andra sidan det i förtid fastställda värdet om 25 kronor. Mellanskillnaden ska dock högst kunna vara 40 kronor (tak). Den totala kostnaden i anledning av erbjudandet beräknas uppgå till högst cirka 5,5 mkr, beräknat på maximal utbetalning om 40 kronor per option.

Värdet 25 kronor motsvarar 125 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från den 16 december 2013 till den 3 januari 2014. Premien uppgår till 3,04 kronor per option och motsvarar optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes och vedertagna antaganden.

Anmälan sker senast den 24 januari 2014. Vid överteckning sker tilldelning i första hand pro rata i förhållande till det antal optioner som anmälan avser och därefter enligt lottning.

Då optionerna i programmet är syntetiska och några aktier inte ges ut leder programmet inte till någon utspädning.  

Bolaget avser att senare kunna erbjuda koncernledningen ett separat syntetiskt optionsprogram på huvudsakligen samma villkor, vilket dock skulle vara villkorat av bolagsstämmas godkännande.

Halmstad den 10 januari 2014 ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2014 kl. 15.00.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arise.se (www.arisewindpower.se)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/optionsprogram-2014-2017-for-anstallda,c9519552

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9519552/198896.pdf

Show as PDF