Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kommuniké från årsstämma den 2 maj 2013 i Arise Windpower AB (publ) (under namnändring till Arise AB (publ))

14:45 / 2 May 2013 Arise Press release

Vid årsstämma den 2 maj 2013 i Arise Windpower AB (publ) beslutades att;

· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- ochkoncernbalansräkningen, · ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2012, · arvode styrelse, utskott och kommitté ska utgå om sammanlagt högst 2 500 000 kr. Arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning, · omvälja styrelseledamöterna Pehr G. Gyllenhammar (ordförande), Birger von Hall, Joachim Gahm, Peter Nygren och Maud Olofsson, · utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2013, · välja Peter van Berlekom, Joachim Gahm, Albert Haeggström och Bengt Hellström jämte styrelsens ordförande till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2014 samt anta instruktioner och arbetsordning för valberedningen, · fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare, · ändra firman till Arise AB (publ), · utge, erbjuda och överlåta högst 338 000 teckningsoptioner till medarbetare i bolaget och övriga koncernen, · bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och · bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter: Pehr G. Gyllenhammar, Joachim Gahm, Birger von Hall, Peter Nygren och Maud Olofsson. Pehr G. Gyllenhammar omvaldes som styrelsens ordförande. Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 225 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 150 000 kronor. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 175 000 kronor, varav dessordförande uppbär 75 000 kronor. För arbete i en finanskommitté kan arvode uppgå med högst 350 000 kronor i sammantagen arvodesram (även högst per ledamot), som kan ianspråktas genom styrelsebeslut. Det sammantagna arvodet till ledamöterna kan sammalagt uppgå till högst 2 500 000 kronor.

Beslutades vidare att valberedningen inför kommande val och arvodering ska bestå av fem ledamöter. Peter van Berlekom, Joachim Gahm, Albert Haeggström och Bengt Hellström jämte styrelsens ordförande utsågs till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2014.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom, byggstart, avyttring, resultat samt vissa personliga mål.

Årsstämman beslutade att ändra bolagets firma till Arise AB (publ).

Årsstämman beslutade (i) om emission av högst 338 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 338 000 aktier i Arise, och (ii) godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till anställda i Arise-koncernen, dvs. instiftande av ett incitamentsprogram för anställda i Arise-koncernen på motsvarande villkor som föregående år.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar dock inte rätt att genomföra kontantemission med avvikelse från företrädesrätt. Bemyndigande omfattar rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 54 194 aktier. Aktierna ska kunna överlåtas med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Halmstad den 2 maj 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ) (under namnändring till Arise AB (publ))

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554 Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 kl. 14.45.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-2-maj-2013-i-arise-windpower-ab--publ---under-namnandring-till-arise-ab,c9409660

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9409660/119104.pdf

Show as PDF