Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2013

09:45 / 2 May 2013 Arise Press release

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 54 (61) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 (57) mkr varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås bidrog med 13 (-) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33 (29) mkr. · Resultat före skatt uppgick till 13 (13) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 13 (10) mkr vilket motsvarar 0,38 (0,30) kr per aktie. · Produktionen uppgick till 130 (99) GWh, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 76 (99) GWh och Samägd vindkraftdrift till 54 (-) GWh. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 714 (619) SEK/MWh, fördelat på el 406 (416) SEK/MWh och elcertifikat 308 (203) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Byggstart av tre mindre projekt i södra Sverige (25,4 MW) har skett. Samtliga dessa beräknas vara i drift under hösten.

Halmstad den 2 maj 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 kl.09.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO Arise Windpower AB, + 46 768 211 115

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.sewww.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-januari---31-mars-2013,c9409356

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9409356/118870.pdf

Show as PDF