Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kallelse till årsstämma 2013

16:15 / 3 April 2013 Arise Press release

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2013 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 43 Halmstad.

Kallelse Fullständig kallelse bifogas nedan samt finns tillgänglig på Arise Windpower AB:s hemsida www.arisewindpower.se. Fullständig kallelse kommer även att införas i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2013. Att kallelse har skett annonseras samma dag i Svenska Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på Arise Windpower AB:s huvudkontor och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2013, dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast torsdagen den 25 april 2013, helst före kl. 16.00, via e-mail till . Anmälan kan också lämnas per telefon 035 20 20 900, per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise Windpower AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Arise för att skapa underlag för röstlängden. Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.arisewindpower.se och på huvudkontoret i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 25 april 2013. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övriga fullständiga förslag sänds till aktieägare som så begär, samt finns tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret i Halmstad senast från och med torsdagen den 11 april 2013. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott 8. Anförande av VD 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2012 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2012 10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 11. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 14. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden etc 15. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 16. Instruktion för valberedning 17. Fastställande av ersättningspolicy 18. Förslag om ändring av bolagsordningen 19. Förslag om program med teckningsoptioner 20. Bemyndigande för emission av aktier 21. Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier 22. Övriga ärenden 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om 1 259 407 kkr balanseras i ny räkning.

Punkt 13 Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses. Ledamöterna föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2013. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget väljs för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2013.

Punkt 14 Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 1 000 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) till ordföranden och med 250 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.

Därutöver föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 225 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 150 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 175 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 75 000 kronor). För arbete i en finanskommitté kan arvode utgå med högst 350 000 kronor i sammantagen arvodesram (även högst per ledamot) som kan ianspråktas genom styrelsebeslut. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst 2 500 000 kronor (tidigare högst 2 500 000 kronor). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15 Valberedningen har föreslagit omval av Pehr G Gyllenhammar (som styrelsens ordförande), Birger von Hall, Joachim Gahm, Maud Olofsson och Peter Nygren som ordinarie styrelseledamöter. Information om ledamöterna finns i årsredovisningen och på www.arisewindpower.se. Jon Brandsar har avböjt omval.

Vid årsstämman 2012 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsbolag för tiden intill den årsstämma som hålls efter 2012. Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag.

Punkt 16 Valberedningen inför årsstämman 2014, föreslås bestå av fem ledamöter, som utses på årsstämman 2013. Det föreslås att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av Peter van Berlekom (Nordea Fonder), Joachim Gahm (L Energy Holding & Ny Holding AB m.fl.), Albert Haeggström (Länsförsäkringar) samt Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid väsentlig ägarförändring som sker senast sex veckor före årsstämman 2014 ska ytterligare en ledamot i valberedningen kunna utses.

Punkt 17 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bl.a. en fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön för ledande befattningshavare. Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier som byggstart, avyttring, resultat och vissa personliga mål. I årsredovisningen för 2012 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2012.

Punkt 18 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Arise beträffande sin firma ändrar § 1 i bolagsordningen enligt följande:

+--------------------------------+----------------------------+ |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse | +--------------------------------+----------------------------+ |Aktiebolagets firma är Arise |Aktiebolagets firma är Arise| |Windpower AB. Bolaget är publikt|AB. Bolaget är publikt | |(publ). |(publ). | +--------------------------------+----------------------------+

Punkt 19 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Arise ska utge, erbjuda och överlåta högst 338 000 teckningsoptioner till medarbetare i Arise och dess koncern ("Option" respektive "Programmet"). Varje Option ska omfatta rätten att i framtiden teckna en aktie i Arise till en teckningskurs som fastställs till 125 procent av den för aktier i Arise på Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade genomsnittliga betalkursen under perioden från den 3 maj till den 17 maj 2013 ("Mätperioden"). I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Teckningskursen enligt ovan ska avrundas till närmaste heltal kronor, varvid femtio öre ska avrundas nedåt.

Ledande befattningshavare (totalt sju personer) ska äga rätt att teckna högst 20 000 Optioner i Programmet, och övriga medarbetare ska äga rätt att per medarbetare teckna högst 6 000 Optioner i Programmet, samtliga i poster om minst 100 st Optioner.

Vid överteckning ska i första hand medarbetare erhålla tilldelning pro rata i förhållande till det antal Optioner som anmälan avser och därefter enligt lottning. Styrelsen tilldelar enligt nyss nämnda principer.

Styrelsen i Arise äger inte rätt att anmäla sig för tilldelning av Optioner i Programmet.

För varje Option ska av medarbetaren erläggas en premie motsvarande Optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för erbjudandet, vilka antaganden baseras på mätningar under Mätperioden. Beräkningen av optionernas marknadsvärde kommer att ske genom Arise anlitande av ett välrenommerat finansiellt institut. Vid preliminära antaganden beräknas optionspremien uppgå till cirka 3,65 kronor per Option.

Optionerna löper till den 11 mars 2016 och kan enbart utnyttjas under de 10 sista bankdagarna i löpperioden. Fönstret för utnyttjande har lagts med beaktande av planerade rapporttillfällen och koncernens insiderpolicy.

Erbjudandet till medarbetarna ska lämnas i slutet av maj 2013, och anmälan för att delta ska ha inkommit senast den 10 juni 2013. Styrelsen har rätt att förlänga erbjudandet till och med den 31 augusti 2013. Ett dotterbolag inom koncernen ska äga rätt att teckna Optionerna för vidare överlåtelse till de medarbetare som tilldelats Optioner. De Optioner som inte utnyttjas av dotterbolaget enligt ovan skall återlämnas till Arise för makulering.

Vid full anslutning till erbjudandet i Programmet och fullt utnyttjande av Optionerna blir utspädningen cirka en (1) procent av kapital och röster i bolaget, vilket tillsammans med redan utestående program ger en sammantagen högsta möjliga utspädning om cirka 4,56 procent.

Styrelsens motiv till förslaget består dels i att skapa möjligheter för koncernen att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, dels att genom erbjudande om ett långsiktigt ägandeengagemang hos medarbetarna stimulera dem till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med koncernen.

Ersättningsutskottet har handlagt frågan om Programmets utformning. Styrelsen har funnit att Programmet passar väl med övriga ersättningar i koncernen. Styrelsen noterar att årsstämman prövar Programmet genom beslut för vilket gäller majoritetskrav om nio tiondelar av de på årsstämman såväl avgivna som företrädda rösterna.

Punkt 20 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 21 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 54 194 aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Särskild beslutsmajoritet För giltigt beslut i fråga under punkten 19 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av de på årsstämman såväl avgivna som företrädda rösterna. För giltigt beslut i frågor under punkterna 18, 20 och 21 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 egna aktier.

Halmstad i april 2013

Arise Windpower AB (publ) Styrelsen                            

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2013 kl. 16.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, 0706 300 680 Leif Jansson, Investor Relations, 0707 340 554

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-windpower-ab/r/kallelse-till-arsstamma-2013,c9395400

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9395400/109146.pdf

Show as PDF