Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2012

08:00 / 15 February 2013 Arise Press release

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2012)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 63 (59) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 56 (75) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) efter reservering om 24 mkr av utvecklingsportföljen uppgick till 8 (53) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -11 (40) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -7 (28) mkr vilket motsvarar Neg. (0,88) SEK per aktie. · Produktionen uppgick till 109 (87) GWh, varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 84 GWh (87) och Samägd vindkraftdrift till 25 GWh. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 748 (680) SEK/MWh, fördelat på el 447 (399) SEK/MWh och elcertifikat 301 (281) SEK/MWh.

Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2012)

· Nettoomsättningen under året uppgick till 210 (180) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 177 (177) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) efter reservering om 24 mkr av utvecklingsportföljen uppgick till 54 (104) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -22 (65) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -16 (47) mkr vilket motsvarar Neg. (1,46) SEK per aktie. · Produktionen uppgick till 351 (247) GWh , varav produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 326 GWh (247) och Samägd vindkraftdrift till 25 GWh. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 645 (732) SEK/MWh, fördelat på el 390 (432) SEK/MWh och elcertifikat 255 (300) SEK/MWh. · Förvärv har skett av projektbolaget Solberg Vindkraft AB ("Solberg") med tillstånd att uppföra upp till ett 40-tal vindkraftverk samt avtal har träffats om rätt att förvärva fyra vindkraftprojektet i Sverige med en planerad effekt om maximalt ca 700 MW.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Avtal har tecknats avseende rätt att förvärva ett 130 MW projekt i Norge under tillståndsgivning samt att arrendera mark på den skotska västkusten för en planerad vindkraftpark om ca 150 MW. · Investeringsbeslut har fattats rörande 15 st vindkraft verk (25,4 MW) i södra Sverige.

Halmstad den 15 februari 2013

ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl.08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO Arise Windpower AB, + 46 768 211 115  

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: , www.arisewindpower.se  (www.arisewindpower.se)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/bokslutskommunike-for-perioden-1-januari---31-december-2012,c9370970

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9370970/92627.pdf

Show as PDF