Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kommuniké från årsstämma den 25 april 2012 i Arise Windpower AB (publ)

15:00 / 25 April 2012 Arise Press release

Vid årsstämma den 25 april 2012 i Arise Windpower AB (publ) beslutades att;

· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, · ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2011, · arvode till styrelsen utgår med 1.000.000 kr till ordföranden och med 250.000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget, arvode till styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 2.500.000 kr. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning, · omvälja styrelseledamöterna Pehr G Gyllenhammar (ordförande), Jon Brandsar, Birger von Hall, Joachim Gahm och Peter Nygren, samt välja Maud Olofsson till ny ordinarie styrelseledamot, · utse ett registrerat revisionsbolag till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2012 och att till sådant revisionsbolag välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, · anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning, · fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare, · utge, erbjuda och överlåta högst 382.000 teckningsoptioner till medarbetare i bolaget eller koncernen, · bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive avyttring av egna aktier och · bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes sex ordinarie styrelseledamöter: Pehr G Gyllenhammar, Jon Brandsar, Joachim Gahm och Birger von Hall, Peter Nygren och Maud Olofsson. Pehr G Gyllenhammar omvaldes som styrelsens ordförande. Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 2.500.000 kr, varav styrelsens ordförande högst kan uppbära 1.000.000 kr.

Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom tillstånd, byggstart och resultat samt vissa personliga mål.

Årsstämman beslutade (i) om emission av högst 382.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 382.000 aktier i Arise riktad till av Arise anvisat helägt bolag inom Arise-koncernen , och (ii) godkännande av att högst 382.000 teckningsoptioner överlåts till anställda i Arise-koncernen, dvs. instiftande av ett incitamentsprogram för anställda i Arise-koncernen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Aktierna ska kunna överlåtas med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigande omfattar rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Halmstad den 25 april 2012

ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl. 15.00.      

Om Arise Windpower                                                

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-25-april-2012-i-arise-windpower-ab--publ-,c9251418

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9251418/6917.pdf

Show as PDF