Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2012

08:00 / 7 November 2012 Arise Press release

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2012)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 41 (41) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 (40) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 (18) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -16 (5) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -12 (4) mkr vilket motsvarar neg (0,12) SEK per aktie. · Produktionen uppgick till 73 (59) GWh och den genomsnittliga intäkten uppgick till 557 (682) SEK/MWh, varav för el 314 (381) SEK/MWh och för elcertifikat 243 (301) SEK/MWh. · Förvärv har skett av projektbolaget Solberg Vindkraft AB ("Solberg") med tillstånd att uppföra ett 40-tal vindkraftverk samt avtal har träffats om rätt att förvärva vindkraftprojektet Skaftåsen med en maximal effekt om ca 400 MW.

Första nio månaderna (1 januari - 30 september 2012)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 147 (121) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 120 (102) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46 (51) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -11 (25) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -8 (19) mkr vilket motsvarar neg (0,60) SEK per aktie. · Produktionen uppgick till 242 (160) GWh och den genomsnittliga intäkten uppgick till 609 (759) SEK/MWh, varav för el 370 (450) SEK/MWh och för elcertifikat 239 (310) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Breddad affärsmodell och nytt mål om att vid utgången av år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW varav bolaget äger 500 MW. · Optionsavtal har tecknats med Ownpower Projects AB vilket ger Arise rätten att förvärva tre projekt om sammanlagt ca 300 MW.

Halmstad den 7 november 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2012 kl.08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO Arise Windpower AB, + 46 768 211 115  

Om Arise Windpower  Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-januari---30-september-2012,c9331436

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9331436/63867.pdf

Show as PDF