Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2011

11:04 / 10 May 2011 Arise Press release

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 41,3 (14,3) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,5 (4,1) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24,4 (-2,4) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 13,5 (-4,9) mkr vilket motsvarar 0,44 (-0,19) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 789 (761) kr/MWh, varav för el 484 (420) kr/MWh och för elcertifikat 305 (341) kr/MWh. · Låneavtal har tecknats med Nordea avseende lånefinansiering av Idhultparken. Bolaget har nu låneavtal tecknade med tre Nordiska banker. · Avtal har tecknats avseende rätten att förvärva det tillståndsgivna projektet Jädraås med total möjlig installerad effekt om 200 MW. Dessutom har villkorat avtal tecknats med Vestas avseende leverans av 66 st vindkraftverk samt service för projektet. · Teckningsoptioner har utnyttjats varmed bolaget genom nyemissioner tillförts 9,9 mkr före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Avtal har tecknats avseende förvärv av tillstånd för uppförande av sex vindkraftverk i Gettnabo, Torsås kommun, med en total effekt om 12 MW. Byggstart planeras ske under maj 2011 med driftsättning och övertagande under september månad samma år.

Halmstad den 10 maj 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och eller lagen (1991:980)om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj kl. 11.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD, Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO, +46768 211 115

Om Arise Windpower                                                              Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)


Show as PDF