Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise startar byggnation av 203 MW ny vindkraft i Jädraås genom hälftenägt bolag

08:29 / 6 October 2011 Arise Press release

AriseWindpower AB ("Arise") förvärvar, tillsammans med Platina Partner LLP ("Platina"), projektbolaget Jädraås Vindkraft AB ("JVAB") med tillstånd att uppföra upp till 116 vindkraftverk i Jädraås beläget ca 3 mil väster om Gävle. Investeringsbeslut har fattats rörande byggnation av de första 43 verken motsvarande ca 130 MW. Utbyggnaden sker i ett samägt bolag till lika delar ägt av Arise och Platina. Byggstart av ytterligare 70 MW (23 verk) förväntas ske efter planerat investeringsbeslut fattats vintern 2011/12. Samtliga 66 verk (200 MW) är fullt finansierade genom befintligt eget kapital samt bankfinansiering. Fullt utbyggt innebär projektet att en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker uppförs med en årlig produktion om 570 GWh förnyelsebar el varav hälften utgör Arise andel.

"Förvärvet innebär att Arise kan hålla den höga utbyggnadstakt vi planerat för. Vi växlar nu om en stor del av våra resurser till Jädraåsprojektet. Projektet faller väl in i tiden i förhållande till tillståndsprocesserna i vår egen projektportfölj. Platina är en värdefull och kunnig partner och vi hoppas kunna utveckla vår relation även i andra projekt. När Jädraåsparken är i full drift, våren 2013, kommer Arise att ha en årlig produktion om ca 650 GWh förnyelsebar el inkluderat vår andel av de 200 MW som planeras i Jädraås", säger Peter Nygren, VD i Arise Windpower.

"Jädraåsprojektet är Platinas första svenskbaserade vindkraftprojekt. Genomförandet av projektet i partnerskap med Arise gör det möjligt för oss att fåtillgång till all den samlade erfarenhet som Arise besitter i egenskap av ledande företag inom området landbaserad vindkraft. Vi räknar med att denna investering är den första i en rad av flera i takt med att vi etablerar oss i Sverige", säger Mikael Schoultz, Partner, Platina Partner LPP.

JVAB ägs till lika delar av Ownpower Projects Europe AB ("OPP") och Bergvik Skog ("Bergvik"). Köpeskillingen av JVAB uppgår till 250 miljoner kronor och inkluderar ett mångårigt och omfattande projekterings- och utvecklingsarbete. Arise finansierar sin del av förvärvet genom en kombination av kontant betalning samt 2 500 000 aktier vilka tilldelas OPP med marknadsmässig emissionsrabatt om 5 procent. Av dessa är 1 574 500 aktier nyemitterade, och resterande 925 500 aktier som Arise för närvarande har i lager. Lagerrelaterade aktier ger inte upphov till någon utspädning då de redan inräknats i bolagets, före emissionen rådande, totala antalet aktier. Totalt antal aktier och röster i Arise efter emissionen är 33 428 070 styck, en utspädning om 4,7 procent. Den riktade nyemissionen genomförs i enlighet med det bemyndigande att fatta beslut om utgivande av aktier som Arise styrelse erhöll av ordinarie bolagsstämma den 27 april 2011. Beslutet innebär att Arise aktiekapital ökas från 2 548 285,60 till 2 674 245,60 kronor. OPP kommer efter transaktionen att ha en ägarandel i Arise motsvarande 7,5 procent av utestående aktier.

"Vi är mycket nöjda att affären är i hamn och att nu också bli en av de större ägarna i Arise. Vi tror starkt på vindkraft och dess självklara del i elförsörjningen och på Arise förmåga som företag att långsiktigt kunna ge en god avkastning till sina ägare", säger Jonas Dahlström, VD i OPP.

Den sammanlagda investeringen i Jädraåsprojektet inklusive utbyggnad och förvärv av 66 stycken V112-verk från Vestas uppgår totalt till 3,1 miljarder kronor. Investeringen är fullfinansierad genom eget kapital och bankfinansiering och bedöms väl uppfylla Arise avkastningskrav. DnB NOR har haft uppdraget som finansiell rådgivare att arrangera lånefinansiering för Jädraåsprojektet.

Lånefinansieringen tillskjuts genom ett konsortium bestående av DnB NOR, SEB och EKF (Dansk exportkreditnämnd). Huvudleverantörer till projektet är Vestas, NCC, Vattenfall och ABB.

Arise erhåller, utöver resultatandelar från driftsatta verk i JVAB, också ersättning för utvecklingsarbetet i Jädraåsprojektet vilket påverkar bolagets resultat positivt med 5 M€ före skatt under åren 2011 t.o.m. 2013.

Halmstad den 6 oktober 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2011 kl. 08.29.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR chef Arise Windpower AB, +46 707 340554 Mikael Schoultz, Partner Platina Partner LLP, +44 784 307 4373 Oliver Williams/Andy Field, FTI Consulting for Platina Partners, +44 (0)20 7269 7294/7241 Jonas Dahlström, Ownpower Projects Europe AB, +46 702 284 404      

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Om Platina Partners LLP Platina Partners LLP ( www.platinapartners.com (www.platinapartners.com)) ("Platina") är en oberoende investeringsfirma med inriktning på förnyelsebar elproduktion i Europa. Platina förvaltar ett kapital på ca 500 miljoner euro och har ett team med mångårig erfarenhet i branschen. Platina har ett erkänt rykte av att konstant leverera attraktiv avkastning till sina investerare, vilka består av ledande institutionell investerare, bl a EIB, pensionsfonder och privatinvesterare. Platinas 30 partners och anställda omfattar investerings - och teknikspecialister som kombinerar ingenjörskunnande, driftserfarenhet, strategisk och finansiell kompetens. Platina har kontor i London, Paris och Milano.

Om Own Power Projects Europe AB OwnPower Projects Europe AB (www.ownpowerprojects.se) projekterar och utvecklar vindkraftprojekt i hela Sverige, i huvudsak i egna projekt men också via konsultuppdrag eller samarbeten med andra aktörer. OPP har knutit några av landets mest erfarna experter för att sköta de olika delarna av ett vindkraftprojekt. Förutom Jädraåsprojeket bedriver OPP utveckling i flera vindkraftprojekt om totalt 750 MW.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-startar-byggnation-av-203-mw-ny-vindkraft-i-jadraas-genom-halftenagt-bolag,c9170560

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1977065&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF