Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Omdisponeringar av grundarnas aktieinnehav i Arise Windpower

08:00 / 27 December 2010 Arise Press release

Bolagets grundare Peter Nygren (VD), Ulf Corné och Leif Jansson, har låtit omdisponera 3.162.498 aktier i Arise Windpower till bolag som de själva kontrollerar. Transaktionen innebär att PLU Energy Holding AB flaggar ner delar av sitt innehav, men grundarnas sammantagna innehav är oförändrat liksom deras totala aktieexponering i Arise Windpower. Även det åtagande som grundarna gjort i förhållande till ABG Sundal Collier i samband med noteringen vid Nasdaq OMX att inom viss tid externt inte sälja eller pantsätta aktier (sk lock-up) gäller oförändrat.

Halmstad den 27 december 2010 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 december 2010 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Bo Rydlinger, Investro Realtions Arise Windpower AB, +46 703 300 853

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF