Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2010

14:00 / 17 November 2010 Arise Press release

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2010)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 16 708 (9 640) KSEK. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 834 (3 933) KSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -603 (-2 029) KSEK. · Resultat efter skatt uppgick till -5 476 (-2 390) KSEK vilket motsvarar -0,18 (-0,14) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 774 (783) SEK/MWh, varav för el 444 (491) SEK/MWh och för elcertifikat 330 (292) SEK/MWh. · Utbyggnadstakten följer plan

Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2010)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 45 539 (15 504) KSEK. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24 799 (-3 521) KSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 95 (-11 986) KSEK. · Resultat efter skatt uppgick till -12 273 (-6 668) KSEK vilket motsvarar -0,48 (-0,38) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 751 (764) SEK/MWh, varav för el 429 (503) SEK/MWh och för elcertifikat 322 (261) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Beslut har fattats om att byggstarta ytterligare ca 22 MW vilket innebär att utbyggnadsmålet för 2010 uppnåtts.

Halmstad den 17 november 2010 ARISE WINDPOWER AB (publ)  

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2010 kl. 14.00.                                      

För ytterligare information vänligen kontakta 

Peter Nygren, VD Tel. 0706-300 680 Thomas Johansson, CFO Tel. 0768-211115 Bo Rydlinger, IR Tel. 0703-300 853                                      

Om Arise Windpower  Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se/)

Show as PDF