Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kommuniké från årsstämma i Arise Windpower AB (publ)

14:51 / 23 April 2009 Arise Press release

Verkställande direktören Peter Nygren redogjorde i ett anförande för verksamhetens utveckling under det gångna året, samt gav framåtblickar om bolagets fortsatta expansion. Årsstämman i Arise Windpower AB (publ) beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av aktier för att möjliggöra ytterligare expansion.

Årsstämmans beslut om emissionsbemyndigande innebär att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra ytterligare expansion.

Avsikten är att Arise Windpower ska genomföra en marknadsnotering av bolagets aktier i samband med nyemission. Till finansiell rådgivare har bolaget utsett ABG Sundal Collier. Till juridiska rådgivare har bolaget utsett Setterwalls. För den legala granskningen i samband med marknadsnotering har bolaget utsett Hannes Snellman. Sedan tidigare är bolagets revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Verkställande direktören Peter Nygren redogjorde i ett anförande för verksamhetens utveckling under det gångna året, samt gav framåtblickar om bolagets fortsatta expansion.

– Vi hade en stark utveckling under 2008 vilket inte minst manifesterats av ökat intresse från markägare som är intresserade av att teckna arrendeavtal. Nyemissionen i början av sommaren övertecknades vilket gav oss ett tillskott på 330 miljoner kronor. Vi har fått två nya starka ägare i Statkraft A/S och Nordea Fonder. Vårt dotterbolag Arise Elnät har på rekordfart genomfört det största kabelprojektet i södra Sverige, under 2008 och är nu ett etablerat regionnätsföretag. Organisationen har stärkts och våra metoder för vindkraftsanalys och detaljplanering har förfinats. Vår affärsmodell att med egna resurser ta fram samtliga tillstånd för ett vindkraftverk innebär en väsentligt lägre kostnad än att köpa in motsvarande. Investeringen i de tolv första verken är slutförd och vi i har också finansieringen klar för ytterligare ett 20-tal nya vindkraftverk. Men för att klara vår planerade expansion från nästa år och framåt behöver vi dock ta in ytterligare eget kapital och lånat. Medel som uteslutande kommer att gå till vindkraftsinvesteringar. Vi har en stark projektportfölj med goda vindlägen i södra Sverige vilket ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter. De marker vi arrenderat räcker för att uppföra ca 500 vindkraftverk i storleksklassen 2 till 3 MW och idag inviger vi våra första tolv verk här i Laholm. Att vi också får 50 MSEK av Energimyndigheten är mycket glädjande. Stödet lämnas för tre vindkraftparker i södra Sverige samt för att vi ska kunna fortsätta utveckla metoder för vindkraftetableringar i skogsmiljö. Stödet är ett värdefullt ekonomiskt tillskott och vi ser det som ett erkännande av vårt arbete. Vi har haft en god början på året och framtiden ser ljus ut, sade verkställande direktören Peter Nygren i en kommentar.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med den framlagda årsredovisningen och ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Stämman beslutade att ingen utdelning för 2008 lämnas och att disponibla vinstmedel om 376 617 376 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med högst 1 300 000 kr. Storleken av ordförandens arvode ska, enligt av stämma tidigare godkänt avtal, vara beroende av antalet tillstånd som erhålls.

Dessutom utgår arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget 125 000 kr, och för arbete i en temporärt inrättad finanskommitté med sammantaget 300 000 kr. För arbete i ersättningsutskottet utgår dock inget arvode.

Det sammantagna arvodet till ledamöterna i styrelsen och dess utskott jämte kommitté föreslås således uppgå till sammantaget högst 1 725 000 kr (tidigare högst 1 200 000 kr), varav dock merparten av ökningen avser inrättandet av revisionsutskott och finanskommitté. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Styrelseledamöterna Pehr G Gyllenhammar (tillika ordförande), Jon Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Birger von Hall och Leif Jansson omvaldes. Det antecknas att ledamot åtagit sig att, såvitt erfordras i syfte att bolaget ska uppfylla krav enligt svensk kod för bolagsstyrning avseende krav på oberoende, avträda sitt styrelseuppdrag i god tid före en eventuell notering innan nästa årsstämma. Detta för att säkerställa oberoende mellan styrelse och ledning i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst femtio procent av årlig fast lön, dock att en ledande befattningshavare undantagsvis äger rätt till rörlig ersättning som högst kan vara lika med dennes fasta lön. I årsredovisningen för 2008 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2008.

Stämman beslutade även fastställa rutiner för vilka valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – representanter för de tre största ägarna per ingången av november månad jämte styrelsens ordförande.

Slutligen beslutade stämman att ändra bolagsordningen så att kallelse till stämman i framtiden kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.

Stämmans fullständiga beslut framgår av protokoll som inom kort offentliggörs på bolagets webbplats.

Arise Windpower AB (publ) Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta: Peter Nygren, vd Arise Windpower Telefon: 0430-685 000, 0706-300 680 Thomas Johansson, CFO Arise Windpower Telefon: 0430-685 000, 0768-211 115

Arise Windpowers affärsidé är att sälja ren naturkraft i form av el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets affärsmodell bygger på ett industriellt angreppssätt, där många parallella projekt drivs samtidigt. Arise Windpower grundades 2006 i Laholm och har idag en projektportfölj som omfattar 300 vindkraftverk i Sydsverige.

Show as PDF