Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 10 juli 2019

13:03 / 10 July 2019 Alcadon Press release

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB ("Bolaget") den 10 juli 2019 har beslutat att godkänna styrelsens förslag till utgivande av högst 340 000 teckningsoptioner.

Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2023:1-6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma (i) Bolagets tillträdande verkställande direktör Sonny Mirborn (240 000), samt (ii) Bolagets helägda dotterbolag Alcadeltaco AB (100 000). Alcadeltaco AB kan överlåta teckningsoptionerna till en eller flera framtida nyckelpersoner i Bolagets koncernledning.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning mellan den 11 till 12 juli 2019. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Deltagare ingår avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagare skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.

Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde. Varje teckningsoption ger rätt att mellan den 20 mars - 17 april 2023 teckna en aktie till kursen 27,44 kronor enligt nedan.

Antal aktier som kan tecknas om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden den 20 mars - 17 april 2023 överstiger:

170 000                       41,17 kronor                  

34 000                         45,17 kronor

34 000                         49,17 kronor

34 000                         53,17 kronor

34 000                         57,17 kronor

34 000                         61,17 kronor

Om den volymvägda genomsnittskursen inte uppnås är teckningskursen per aktie 61,17 kronor.

Uppdrog åt styrelsen i bolaget att verkställa besluten.

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Mårtensson, styrelseordförande

Mobil 070 6079335

www.alcadongroup.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 13:00 CET.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/