Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 28 november 2016

13:00 / 28 November 2016 Alcadon Press release

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB ("Bolaget") den 28 november 2016 har beslutat att;
  • Emittera 1 000 000 aktier genom apportemission till de fyra delägarna av DataConnect Norden AB. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av totalt 3 770 aktier i DataConnect Norden AB.
  • Emittera 100 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623. Dotterbolaget skall därefter överlåta teckningsoptionerna till befintliga eller nya anställda i Bolagets koncern.
  • Bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 1 535 245 aktier, motsvarande högst 10 % av Bolagets befintliga aktiekapital vid tidpunkten för stämmans beslut.
  • Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.
  • Omvälja Arne Myhrman, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors till styrelsen.
  • Utse Jonas Mårtensson till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode till Charlotte Hansson fram till och med den 28 november 2016 ska utgå med 25 000 kronor och till Stefan Charette fram till och med nästa årsstämma med 50 000 kronor.
  • Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Aktierna i Alcadon Group AB är listade på Nasdaq First North under kortnamnet ALCA och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/