Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

17:20 / 25 April 2024 Vitrolife Press release

På årsstämman i Vitrolife AB i dag beslutades bl.a. följande:
  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2023 med 1,00 SEK per aktie beslutades. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2024.

  • Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sørensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Jón Sigurdsson.

  • Styrelsearvode ska utgå med totalt 3 300 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

  • Valberedningen förslår omval av Deloitte AB som revisor för en period av tre år efter årliga beslut och med oförändrade ersättningsprinciper.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 13 544 719 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

  • Beslutades om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram, vilket inkluderar emission av högst 480 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till Vitrolife AB samt godkännande av dotterbolagets överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner och säkringsåtgärder.

Göteborg 25 april 2024
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-25 17:20 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolifegroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/