Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

18:00 / 26 March 2024 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ), org.nr 556354-3452 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Entrén öppnas kl. 15.30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels         vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 april 2024; 
dels         anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna i kallelsen senast den 19 april 2024.   

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken poströstning i kallelsen så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 19 april 2024.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
  • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,00 kronor per aktie med den 29 april 2024 som avstämningsdag för utdelning.
  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist, Karen Lykke Sørensen, och Jón Sigurdsson. Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 3 300 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Förslaget innebär en sänkning med 8% av styrelsearvodet jämfört med föregående år (3 600 000 kronor) eftersom antalet styrelseledamöter har minskat. Förslaget innebär en ökning med 100 000 kronor till revisionsutskottet. En formell process har genomförts under 2023 för utseende av revisor och valberedningen förslår omval av Deloitte som revisor för en period av tre år, efter årliga beslut på årsstämma. Valberedningen förslår omval av revisor på ett år med oförändrade ersättningsprinciper. 
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 26 mars 2024 
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-03-26 18:00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/ (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/