Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Bokslutskommuniké 2023: Fortsatt tillväxt med marginalförbättringar

08:00 / 2 February 2024 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
 • Försäljning om 904 MSEK (855), en ökning med 6 procent. I lokala valutor var tillväxten 5 procent.
 • Försäljningen i lokala valutor ökade med 16 procent i APAC och 6 procent i EMEA, medan försäljningen i Americas minskade med 5 procent.
 • Försäljningen i lokala valutor ökade med 1 procent inom Consumables och 31 procent inom Technologies, medan försäljningen inom Genetic Services minskade med 2 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 56,9 procent (54,2).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 294 MSEK (273), motsvarande en EBITDA-marginal om 32,5 procent (31,9).
 • Operativt kassaflöde ökade till 171 MSEK (166).
 • En icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 4 300 MSEK redovisas som övriga rörelsekostnader.
 • Nettoresultatet uppgick till -4 179 (73) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om -30,86 (0,55). Exklusive nedskrivningskostnaden, uppgick nettoresultatet till 121 MSEK (73), vilket gav resultat per aktie om 0,89 (0,55) SEK.

 

Helåret
 • Försäljningen uppgick till 3 512 MSEK (3 234), motsvarande en ökning med 9 procent, eller 10 procent exklusive avyttrad verksamhet. I lokala valutor var tillväxten 4 procent, eller 5 procent exklusive avyttrad verksamhet.
 • Försäljningen, i lokala valutor och exklusive avyttrad verksamhet, ökade med 16 procent i APAC och 6 procent i EMEA, medan försäljningen i Americas minskade med 3 procent.
 • Försäljningen, i lokala valutor och exklusive avyttrad verksamhet, ökade med 9 procent inom Consumables och 11 procent inom Technologies, medan försäljningen inom Genetic Services minskade med 1 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 56,3 procent (55,0).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 136 MSEK (1 050), med en EBITDA-marginal om 32,3 procent (32,5).
 • Operativt kassaflöde ökade till 757 MSEK (636).
 • En icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 4 300 MSEK redovisas som övriga rörelsekostnader.
 • Nettoresultatet uppgick till -3 851 (394) MSEK, vilket gav ett resultat per aktie om -28,44 SEK (2,91). Exklusive nedskrivningskostnaden, uppgick nettoresultatet 449 MSEK (394), vilket gav ett resultat per aktie om 3,31 (2,91) SEK.
Utdelning
 • Styrelsens avser att föreslå årsstämman en utdelning om 135 MSEK (115), vilket motsvarar 1,00 SEK (0,85) per aktie. Den föreslagna utdelningen baseras på att den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen exkluderas.

 

Göteborg 2 februari 2024
VITROLIFE AB (publ)
Bronwyn Brophy O'Connor, VD

Informationen är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 08:00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/ (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/