Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport Q1, 2023: Bra start på året

08:00 / 21 April 2023 Vitrolife Press release

Första kvartalet
  • Försäljning om 854 MSEK (752), en ökning med 14 procent, och 9 procent i lokala valutor exklusive avyttrad verksamhet.
  • I lokala valutor ökade försäljningen inom Consumables med 12 procent, Technologies med 7 procent och Genetic Services, exklusive avyttrad verksamhet, med 7 procent.
  • Tillväxt, i lokala valutor och exklusive avyttrad verksamhet, inom samtliga marknadsregioner APAC 23 procent, Nord- och Sydamerika 6 procent och EMEA 1 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 56,8 procent (55,7).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 262 MSEK (228). Justerat för engångskostnader om 20 MSEK uppgick EBITDA till 282 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 33,0 procent (30,4).
  • Operativt kassaflöde ökade till 160 MSEK (90).
  • Nettoresultatet uppgick till 99 MSEK (82), inklusive engångskostnader, vilket gav ett resultat per aktie om 0,74 SEK (0,60), en ökning med 23 procent.
Händelser efter periodens utgång
  • Styrelseordförande Jón Sigurdsson är tillförordnad VD sedan 1 april 2023. Bronwyn Brophy har utsetts till ny VD och börjar den 1 augusti 2023.
  • Styrelseledamot Henrik Blomquist är styrelseordförande sedan den 1 april 2023 och fram till årsstämman den 27 april 2023.

Göteborg 21 april 2023
VITROLIFE AB (publ)
Jón Sigurdsson, interim VD

Informationen är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-21 08:00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/ (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/