Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife Group presenterar ny företagsstrategi och uppdaterar långsiktiga finansiella mål på kapitalmarknadsdagen

10:00 / 12 December 2023 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) håller idag en kapitalmarknadsdag för investerare och analytiker i Stockholm kl. 10:00-15:30 CET.

Bronwyn Brophy, VD och koncernchef, Patrik Tolf, finansdirektör, och medlemmar av Vitrolife Groups bredare ledningsgrupp kommer att presentera bolagets mission; att vara den ledande globala partnern inom reproduktiv hälsa med strävan att förbättra patienternas behandlingsresultat. Koncernen kommer att uppnå detta genom att implementera en ny företagsstrategi för att driva långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt genom att fokusera på fem strategiska områden:
  •     Skapa ledande produkt- och tjänsteplattform
  •     Etablera en ledande ställning genom innovation
  •     Accelerera tillväxt i nyckelmarknader 
  •     Optimera marknadsstrategi
  •     Driva operativ excellens och effektivitet

På kapitalmarknadsdagen kommer ledande experter inom reproduktiv hälsa och IVF-klinikchefer att dela med sig av sina insikter om framtiden för infertilitetsvård på utvalda marknader. De kommer också att diskutera hur Vitrolife Group kan tillföra värde genom att stödja patienters förbättrade behandlingsresultat, öka klinikernas kapacitet och skalbarhet genom automatisering av processer.

Vitrolife Group kommer att presentera uppdaterade långsiktiga (5 år) finansiella mål:
  •     Årlig organisk försäljningstillväxt i lokal valuta >10%
  •     EBITDA-marginal >33%
  •     Nettoskuld/EBITDA <3>

Utdelningspolicyn kommer att vara oförändrad på 30 procent av nettovinsten.

Koncernen kommer att presentera hur innovation med fördubblad investering i forskning och utveckling stärker produkt- och tjänsteportföljen och ökar takten för att introducera dessa på marknaden. Vitrolife Group kommer också att öka sin förmåga och närvaro på viktiga tillväxtmarknader som USA och Kina, samtidigt som gruppen bibehåller starkt momentum i EMEA och APAC. Strategiska investeringar i automatisering och digitalisering förväntas öka skalbarheten, minska produktionskostnaderna och förbättra den operativa lönsamheten. Fokus på att driva operativ excellens och effektivitet kommer att finansiera investeringar i tillväxt och FoU.

Bokslutskommunikén 2023 kommer att presenteras den 2 februari 2024.

För att ta del av en webbsändning av presentationen på kapitalmarknadsdagen och tillhörande material, vänligen besök https://www.vitrolifegroup.com/en/investor-relations/presentations/capital-markets-update-2023. En inspelning kommer senare att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar styrelsens och ledningens nuvarande uppfattning med hänsyn till marknaden, vissa framtida händelser och finansiellt resultat. Även om uttalandena bygger på uppskattningar anser företagsledningen att förväntningarna som återges i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden, och inga garantier kan ges för att förväntningarna kommer att visa sig korrekta. Framåtblickande uttalanden baseras på omständigheterna dagen för offentliggörandet och det faktiska resultatet kan vara väsentligt annorlunda. Vitrolife Group frånsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör Vitrolife Groups verksamhet och bransch beskrivs i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Dessa utgörs främst av omvärldsrisker, operationella risker samt finansiella risker.

Göteborg 12 december 2023
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
 

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i mer än 25 länder samt ett omfattande nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/ (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/