Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

17:25 / 27 April 2022 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma i dag beslutades bl.a. följande:
  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2021 med 0,80 SEK per aktie beslutades. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 29 april 2022.
  • Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Vesa Koskinen Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sørensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Jón Sigurdsson.
  • Styrelsearvode ska utgå med totalt 3 600 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.
  • Styrelsens förslag om bolagsordningsändring drogs tillbaka.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 13 544 719 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Beslutades om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram, vilket inkluderar emission av högst 229 500 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till Vitrolife samt godkännande av dotterbolagets överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner och säkringsåtgärder.

Göteborg 27 april 2022
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vitrolife stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen.

Vitrolifes produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vitrolife är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/