Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

17:40 / 28 March 2022 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls onsdagen den 27 april 2022 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast torsdagen den 21 april 2022.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022,
dels     anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna i kallelsen senast torsdagen den 21 april 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
  • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,80 kronor per aktie med fredagen den 29 april 2022 som avstämningsdag för utdelningen.
  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist, Karen Lykke Sørensen, Vesa Koskinen och Jón Sigurdsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jón Sigurdsson. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 3 600 000 (2 440 000) kronor, varav 1 200 000 (825 000) kronor till ordföranden, 400 000 (275 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 (60 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 (60 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 (30 000) kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av styrelsearvodet jämfört med föregående år.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra poströstning.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 28 mars 2022
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen.

Vitrolifes produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vitrolife är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 17.40 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/