Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt tillväxt och ett nytt Vitrolife

08:00 / 16 February 2022 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
 • Försäljningen uppgick till 514 MSEK (382), motsvarande en ökning med 35 procent i SEK, Consumables ökade 9 procent, Genomics ökade 33 procent, Technology minskade 12 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent.
 • Förvärvet av Igenomix slutfördes sista november och ingår som division Genetic Services från och med december 2021.
 • Genetic Services försäljning, som enbart är december månad, blev 116 MSEK, vilket motsvarar förvärvad tillväxt om 30 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 164 MSEK (164), justerat för förvärvsrelaterade engångskostnader om 79 MSEK, motsvarande en marginal om 32 procent (43).
 • Nettoresultatet uppgick till 34 MSEK (108), vilket gav ett resultat per aktie om 0,26 SEK (0,99).
Helåret 2021
 • Försäljningen uppgick till 1 681 MSEK (1 246), motsvarande en ökning med 35 procent i SEK. I lokala valutor ökade Consumables 25 procent, Genomics 49 procent och Technology med 34 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 30 procent.
 • Genetic Services försäljning, som enbart är december månad, motsvarar förvärvad tillväxt om 9 procent.
 • Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter med 4 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 645 MSEK (454), justerat för förvärvsrelaterade engångskostnader om 101 MSEK, motsvarande en marginal om 38 procent (36). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 20 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till 344 MSEK (288), vilket gav ett resultat per aktie om 2,97 SEK (2,64).
Efter periodens utgång
 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 108 MSEK (87) motsvarande 0,80 SEK (0,80) per aktie.

Göteborg 16 februari 2022
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vitrolife stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen.

Vitrolifes produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vitrolife är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/