Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

10:00 / 29 September 2021 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 oktober 2021. Den extra bolagsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning).

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 oktober 2021,

  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.

Vid stämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
  • Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och bestå av sex styrelseledamöter.

  • Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 2 440 000 kronor. Förslaget innebär en ökning med 275 000 kronor på grund av det föreslagna ökade antalet ledamöter.

  • Valberedningen föreslår nyval av Vesa Koskinen, delägare och medlem i EQTs globala hälsosektorteam, som ny styrelseledamot.

  • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier (apportemission) hänförlig till förvärvet av Igenomix (se pressmeddelande daterat 8 juli 2021).

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 29 september 2021
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/