Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife lanserar återköpsprogram för att säkra incitamentsprogram

18:00 / 14 July 2021 Vitrolife Press release

Styrelsen i Vitrolife AB (publ) har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 28 april 2021, beslutat att initiera ett återköpsprogram för att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP2021.

Återköp av aktier ska ske på en reglerad marknad eller en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och programmet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade förordning (2016/1052) samt de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Återköpen ska ske mellan den 15 juli och den 31 augusti 2021.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:
1. Maximalt får 52 568 aktier återköpas.
2. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vitrolife äger idag inga egna aktier.

Göteborg 14 juli 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/