Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Resultatuppdatering för andra kvartalet

17:32 / 8 July 2021 Vitrolife Press release

Till följd av förvärvet av Igenomix och efterföljande riktad emission presenterar Vitrolife försäljningen och preliminärt resultat för det andra kvartalet.

Andra kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 382 MSEK (209), motsvarande en ökning med 83 procent i SEK. Försäljningen ökade med 94 procent i lokala valutor.
  • Det preliminära rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 134 MSEK (40), motsvarande en marginal om 35 procent (19). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 15 MSEK. I resultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 11 MSEK samt transportrelaterade engångskostnader om 3 MSEK. Justerat för dessa poster uppgick EBITDA till 148 MSEK, motsvarande en marginal om 39 procent.

"Det är glädjande att konstatera att återhämtningen i efterfrågan fortsatte under det andra kvartalet även om takten i återhämtningen varierade mellan divisioner och marknadsregioner", säger Thomas Axelsson, VD.

Första halvåret
  • Försäljningen uppgick till 761 MSEK (543), motsvarande en ökning med 40 procent i SEK. Försäljningen ökade med 49 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 297 MSEK (156), motsvarande en marginal om 39 procent (29). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 25 MSEK.

Fullständig information avseende resultatet kommer att redovisas i samband med Vitrolife AB:s ordinarie delårsrapport den 15 juli 2021. Ingen ytterligare information avses lämnas innan dess.

Göteborg 8 juli 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

Denna information är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 17.32 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/