Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2021: God tillväxt och förvärv av Igenomix

08:00 / 15 July 2021 Vitrolife Press release

Andra kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 382 MSEK (209), motsvarande en ökning med 83 procent i SEK. Försäljningen ökade med 94 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 134 MSEK (40), motsvarande en marginal om 35 procent (19). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 15 MSEK. I resultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 11 MSEK samt transportrelaterade engångskostnader om 3 MSEK. Justerat för dessa poster uppgick EBITDA till 148 MSEK, motsvarande en marginal om 39 procent.
  • Nettoresultatet uppgick till 86 MSEK (12), vilket gav ett resultat per aktie om 0,79 SEK (0,11).
Första halvåret
  • Försäljningen uppgick till 761 MSEK (543), motsvarande en ökning med 40 procent i SEK. Försäljningen ökade med 49 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 297 MSEK (156), motsvarande en marginal om 39 procent (29). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 25 MSEK. I resultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om 14 MSEK samt transportrelaterade engångskostnader om 3 MSEK. Justerat för dessa poster uppgick EBITDA till 314 MSEK, motsvarande en marginal om 41 procent.
  • Nettoresultatet uppgick till 205 MSEK (92), vilket gav ett resultat per aktie om 1,88 SEK (0,84).
Efter periodens utgång
  • Efter balansdagen ingick Vitrolife avtal om att förvärva 100% av aktierna i Igenomix till en köpeskilling om 1,25 miljarder EUR (ca 12,7 miljarder SEK).

Göteborg 15 juli 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

Informationen är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/