Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife slutför förvärvet av Igenomix och genomför en apportemission

19:10 / 30 November 2021 Vitrolife Press release

Den 8 juli 2021 ingick Vitrolife AB (publ) ("Vitrolife") avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Igenomix S.L. [1] ("Igenomix") från EQT och andra aktieägare ("Transaktionen"). Villkoren för Transaktionen, inklusive myndighetsgodkännanden såsom konkurrensgodkännanden, har uppfyllts och förvärvet av Igenomix är följaktligen slutfört.

Den extra bolagsstämman beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna apportemissionen i enlighet med styrelsens förslag. Den extra bolagsstämman beslutade att emittera totalt 17 251 312 nya aktier. Som ett resultat av apportemissionen har det totala antalet aktier i Vitrolife ökat från 118 195 878 till 135 447 190. Emissionen innebär en utspädning om cirka 13 procent. I enlighet med beslut på den extra bolagsstämman tillträder Vesa Koskinen som styrelseledamot i Vitrolife AB.

Igenomix kommer att konsolideras i Vitrolifes finansiella rapporter från och med den 1 december 2021. För att stödja konsolideringen kommer bokslutskommunikén att senareläggas till den 16 februari 2022.
Under perioden 1 januari 2021 - 30 september 2021 uppgick Igenomix intäkter till 91,4 miljoner euro (79,5 miljoner euro exklusive covid-19-relaterade intäkter). Justerad EBITDA[2] under perioden uppgick till 23,3 miljoner euro.

För mer information om transaktionen, se Vitrolifes pressmeddelande daterat den 8 juli 2021. För mer information om Igenomix, se www.igenomix.com.

Göteborg 30 november 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

[1] Mendel HoldCo S.L. och New Genetics S.L.

[2] Justeringar inkluderar transaktionskostnader om 9,9 miljoner euro samt andra engångskostnader om 1,6 miljoner euro.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/