Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife offentliggör prospekt för upptagande av aktier på Nasdaq Stockholm med anledning av apportemission

11:00 / 26 November 2021 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) ("Vitrolife") offentliggör prospekt för upptagandet till handel av nyemitterade aktier i Vitrolife på Nasdaq Stockholms huvudmarknad i samband med en apportemission genom vilken Vitrolife förvärvar samtliga aktier i Mendel Holdco S.L. och därmed indirekt samtliga aktier i Igenomix S.L. ("Igenomix") ("Transaktionen"). Transaktionen beskrivs närmare i Vitrolifes pressmeddelande daterat 8 juli 2021. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Vitrolife, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Transaktionen medför att antalet aktier i Vitrolife ökar med 17 251 312 aktier från 118 195 878 aktier till totalt 135 447 190 aktier och att aktiekapitalet kommer att öka med 3 519 267,648 SEK, från 24 111 959,112 SEK till totalt 27 631 226,760 SEK. Utspädningen för Vitrolifes befintliga aktieägare uppgår till 12,7 procent av kapital och röster.

Prospektet, som upprättats med anledning av upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna, har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, och Vitrolifes hemsida, www.vitrolife.com, samt på begäran i pappersformat.

Bilaga: Prospekt
Göteborg 26 november 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/