Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2020: Omfattande påverkan av covid-19

08:00 / 13 July 2020 Vitrolife Press release

Andra kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 209 MSEK (381), motsvarande en minskning med 45 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 45 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan. Efterfrågan var väsentligt högre i slutet av kvartalet jämfört med i början av kvartalet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 MSEK (146), motsvarande en marginal om 19 procent (38). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 4 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (95), vilket gav ett resultat per aktie om 0,11 SEK (0,87).
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 ska utgå i enlighet med styrelsens förslag.
Första halvåret
  • Försäljningen uppgick till 543 MSEK (693), motsvarande en minskning med 22 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 22 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 156 MSEK (273), motsvarande en marginal om 29 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 6 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 92 MSEK (181), vilket gav ett resultat per aktie om 0,84 SEK (1,66).

Göteborg 13 juli 2020
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/