Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2020: God tillväxt men osäkert andra kvartal

08:00 / 23 April 2020 Vitrolife Press release

Första kvartalet
  • Försäljningen uppgick till 334 MSEK (312), motsvarande en ökning med 7 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 5 procent och utgjordes av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (126), motsvarande en marginal om 35 procent (40). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 10 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 80 MSEK (86), vilket gav ett resultat per aktie om 0,74 SEK (0,79).
Efter periodens utgång
  • Kraftigt minskad orderingång till följd av covid-19 under början av andra kvartalet. Försäljningen under de första veckorna i april uppgick till cirka en tredjedel av motsvarande period föregående år. Bolaget bedömer att det andra kvartalet kommer att bli mycket svagt.
  • Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, beslöt Vitrolifes styrelse att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Stämman kommer att hållas i enlighet med gällande lagstiftning.

Göteborg 23 april 2020
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/