Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

16:30 / 24 March 2020 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 klockan 16.30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast onsdagen den 22 april 2020.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83 eller per e-post investors@vitrolife.com.Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
  • Utdelning om 1,05 kronor per aktie med torsdagen den 30 april 2020 som avstämningsdag för utdelningen.

  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist och Jón Sigurdsson samt nyval av Karen Lykke Sorensen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jón Sigurdsson. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige. Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande. Vitrolife följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer att informera om sina försiktighets­åtgärder inför årsstämman på hemsidan. Alla som avser att delta på årsstämman ombeds att hålla sig uppdaterade via www.vitrolife.com.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 24 mars 2020
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

_____________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/