Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

19:30 / 26 April 2018 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande:
  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2017 med 3,70 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 30 april 2018.

  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars Holmqvist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.

           
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 2 240 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

  • Uppdelning av aktier (split 5:1) och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier (10 850 000 aktier efter split) motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 26 april 2018
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/