Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

08:30 / 20 March 2018 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 26 april 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 20 april 2018.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post investors@vitrolife.com.Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 20 april 2018.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
  • Utdelning om 3,70 kronor per aktie med måndagen den 30 april 2018 som avstämningsdag för utdelningen.

  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Carsten Browall, Barbro Fridén, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars Holmqvist. Tord Lendau har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 2 240 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden, 250 000 kronor till envar av övriga styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 625 000 kronor jämfört med föregående år.

  • Uppdelning av aktier (aktiesplit 5:1).

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 20 mars 2018
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/