Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Höjdpunkter från kapitalmarknadsdagen

20:00 / 21 November 2018 Vitrolife Press release

På Vitrolife kapitalmarknadsdag ikväll tillhandahöll företaget en uppdatering av marknadstrenderna och strategin tillsammans med en presentation av det nya genetikpartnerskapet med Illumina. Dessutom presenterades IVFs historia och framtid.

Kapitalmarknadsdagen hölls i företagets lokaler i Göteborg med cirka 45 deltagare. VD Thomas Axelsson presenterade den finansiella och operationella utvecklingen under året och de trender som kan ses på marknaden, inklusive konsolidering av kliniker och ökad efterfrågan av teknologier såsom time-lapse, cryopreservation och preimplantatorisk genetisk testning. VD konstaterade att den övergripande strategin att marknadsföra högkvalitativa produkter till IVF-kliniker runt om i världen kvarstår oförändrad men att bolaget framgent avser att fokusera ytterligare på produkter och tjänster som möjliggör kortare tid till graviditet för patienterna, till exempel beslutsstödsverktyg. VD presenterade de faktorer som kan driva framtida tillväxt för varje affärsenhet samt ambitionen att stärka marknadspositionen på de tre största marknaderna i världen; Kina, Japan och USA.

Chefen för affärsutveckling och strategisk utveckling, Fredrik Mattsson, presenterade genetikpartnerskapet med Illumina. Med start i början av 2019 blir Vitrolife exklusiv distributör i EMEA samt Nord- och Sydamerika av Illuminas kit för preimplantatorisk genetisk testning för aneuploidi (PGT-A) samt Illuminas kit för preimplantatorisk genetisk testning för monogena sjukdomar. Fredrik Mattsson förklarade att en högre andel embryon med ett onormalt antal kromosomer kan ses hos äldre patienter och att PGT-A sannolikt kommer att erbjuda fördelar för denna patientgrupp. Vidare presenterades framtida trender inom genetikområdet, till exempel icke-invasiv PGT, fördelar med att kombinera time-lapse och PGT samt användningen av artificiella intelligensalgoritmer för att tolka sekvenseringsdata.

Forskningschefen Mark Larman presenterade IVFs historia och möjliga framtida utveckling. Forskningschefen lyfte fram tillväxten inom fältet under de senaste 40 åren. När det första IVF-barnet föddes 1978 var IVF en kontroversiell behandling, men detta har förändrats med tiden och för närvarande uppskattas att cirka 8 miljoner barn har fötts i världen genom IVF och tekniker för assisterad befruktning. Forskningschefen bedömde att den framtida utvecklingen inom IVF kommer att fokusera på överföring av ett embryo till kvinnan samt förkorta tiden till graviditet, till exempel genom förbättrade förbrukningsvaror, objektiv embryoutvärdering, ökad genetisk testning och ökad cryopreservation.

Presentationerna som visades på kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på hemsidan https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.

Göteborg 21 november 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/