Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

11:00 / 20 March 2017 Vitrolife Press release

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 28 april 2016, består av:
 
- Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB
- Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
- Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
- Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 27 april 2017:

-  att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär oförändrat belopp jämfört med föregående år. 

-  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson.

-  omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

-  omval av Deloitte AB som revisor för en mandatperiod om 3 år, samt att arvode till revisorer under mandattiden utgår enligt av revisionskommittén godkänd faktura.

-  att en ny valberedning inrättas inför 2018 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna senast vid utgången av det tredje kvartalet 2017 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/