Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

11:00 / 21 March 2016 Vitrolife Press release

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015, består av:
Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB
Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S
Thomas Olausson
Carsten Browall, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 28 april 2016:

-  att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall.
-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.
-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 175 000 kronor jämfört med föregående år. 
-  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson.
-  omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande. 
- att en ny valberedning inrättas inför 2017 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2016 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/